Voorwaarden en condities

Terms & Conditions

BETALING & VERZENDING :

BETALING :

 

 • via overschrijving op rekening IBAN BE42 3900 8015 1054  -  BIC BBRUBEBB
  op naam van Veerle Vanden Berghe met vermelding van uw naam en ordernummer.
  Naam bank : ING Zomergem - Dreef - 9930 Zomergem.
  BCA en Ideal.
   
 • bij aankoop op verplaatsing via payconiq, BCA App, kontant of na overschrijving.
   
 • bij afhaling op adres Zomergem via payconiq, BCA App, kontant of na overschrijving.

 

VERZENDING OF AFHALING:

 • 2-10 dagen na ontvangst van uw betaling en beschikbaarheid van de artikelen verzending van de bestelling via BPOst of DPD in België. Indien u niet thuis bent, kan het pakket 5 dagen worden afgehaald in het dichtstbijzijnde postkantoor.
 • Custom artikelen met voorschot dienen binnen de 3 weken nadat artikelen beschikbaar zijn betaald en afgehaald te worden te Zomergem.
 • Voor verzendingen buiten België, gelieve contact te nemen voor het correcte tarief voor verzending.
 • Indien het artikel niet voorradig is, wordt u op de hoogte gebracht van de vermoedelijke leveringsdatum.
 • Bij aankoop vanaf € 50,00 is de verzending gratis (enkel voor België en voor verzending tot 10kg)
 • Bij aankoop minder dan € 50,00 betaalt u een supplement van € 10.00 (België) voor verpakking en verzenden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. ALGEMEEN

  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van "The Western Barn".

  Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden, de gebruiker houdt zijn toegangscode geheim en is volledig verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik hiervan.
  De gebruiker verklaart meerderjarig te zijn en in de hoedanigheid om contracten te ondertekenen.

  De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden louter gebruikt voor administratieve en communicatieve doeleinden en worden niet aan derde partijen doorgegeven. U kan ten alle tijde uw gegevens bekijken en wijzigen.

  "The Western Barn" heeft het recht ten alle tijde wijzigingen aan te brengen m.b.t. prijzen, artikelen, omschrijvingen, dit om correcte prijszetting en informatie te verschaffen.
   
 2. LEVERING :

  Verzending vindt plaats 2-10 dagen na ontvangst van betaling van de klant.

  Indien een artikel niet voorradig is, wordt de klant op de hoogte gesteld van de vermoedelijke leveringsdatum.
  Indien de leveringsdatum meer dan 3 weken bedraagt, heeft de klant het recht om zonder enige kosten van de aankoop af te zien, maar dient dit te bevestigen max. 2 dagen na op de hoogte te zijn gesteld van deze leveringstermijn.

  Alle op de webshop vermelde termijnen zijn indicatief , aan deze termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
   
 3. PRIJZEN :

  Alle prijzen zijn verkoopsprijzen in EURO incl. BTW 21%.
  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- of zetfouten, voor dergelijke fouten wordt geen aansprakelijheid aanvaard.
  Speciale "custom" orders op bestelling van de klant worden slechts besteld bij de leverancier na ontvangst van betaling (kleine artikelen) of voorschot (zadels) van de klant (via overschrijving).
  Alle prijzen kunnen op eender welk moment worden aangepast zonder voorafgaandelijke verwittiging en kunnen geen rechten geven.
   
 4. HERROEPINGSRECHT:

  Overeenkomstig de "Wet verkopen op Afstand" heeft de consument het recht af te zien van zijn aankoop binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op betaling voorschot (voor custom orders), de levering van artikelen uit de webshop of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Het wettelijke recht om de koop binnen de 14 kalenderdagen te ontbinden, geldt enkel voor consumenten. Voor kopers die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt deze regeling niet.
  Idem geldt voor "voorschotten" of betalingen zonder geschreven bestelbon - na de bedenktijd van 14 dagen wordt het voorschot/betaling omgezet tot een definitieve bestelling en vervalt het herroepingsrecht.
  Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dienen dit kenbaar te maken binnen de 7 dagen na ontvangst van het product en dit via mail, schriftelijk, sms of whatsapp.
  De procedure hiervoor vindt u terug onder de rubriek "retour".
  Uiterlijk 7 kalenderdagen na ontbinding van de overeenkomst dient het artikel - onbeschadigd en in goede staat - aan "The Western Barn" te worden teruggezonden, dit in de originele verpakking met alle toebehoren.
  De koopprijs wordt door The Western Barn aan de koper terugbetaald binnen de 30 dagen waarop het stuk waarmee de ontbinding is ingeroepen The Western Barn heeft bereikt, indien aan alle voorwaarden voor het correct terugsturen is voldaan.
  Tijdens de bedenktermijn bent u gerechtigd na te gaan of het geleverde conform is aan de aanbieding. Dit omvat NIET het recht om de producten te gebruiken waardoor ze onverkoopbaar worden indien u besluit om ze terug te sturen.
  Indien door de koper de producten niet of in beschadigde of verminderde toestand worden teruggezonden,dan dient de koper die hier ontstane beschadiging te vergoeden, zelfs indien de schade gevolg is van gebruik conform volgens de voorschriften van de fabrikant.
  Dit is slechts anders wanneer de gebruiksschade is ontstaan door het éénmalig uitproberen van het product, zoals dat ook in een winkel kan gebeuren.
  De koper kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het produkt na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorgen te voorzien om schade of beschadiging te voorkomen. Artikelen die tijdens de bedenktermijn worden teruggestuurd, dienen altijd in de originele verpakking te worden teruggestuurd, samen met alle mogelijke toebehoren. The Western Barn neemt geen transportverantwoordelijkheid voor transport van de te retourneren goederen.
  De goederen dienen binnen de 7 kalenderdagen na ontbinding van de koopovereenkomst aan The Western Barn te worden teruggezonden - wordt van deze termijn afgeweken dan vervalt het recht op retour en is het artikel aangkocht door de consument.
  Het terugzenden van de artikelen valt geheel ter risico en ten laste van de klant.
  Behoudens eventuele schadevergoedingen, wordt bij retour altijde een bedrag van € 20 in mindering gebracht van het te retourneren bedrag, dit voor bijkomende administratieve kosten !
  Het herroepingsrecht geldt niet voor :
  -Bederfbare produkten en/of producten met een vervaldatum.
  -Pads, onderleggers en dekens die zijn gebruikt, zelfs éénmalig.
  -Artikelen die niet meer in de gesloten originele verpakking zitten en/of waarvan de verzegeling is 
   verbroken (vb blisterverpakkingen,...)
  -Artikelen die speciaal volgens de specificaties van de koper zijn besteld zoals zadels.
  -Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
  -Artikelen in uitverkoop of in promotie.
  -Ingebruikneming van artikelen waar bij ontvangst een defect is vastgesteld.
  -Artikelen op bestelling (niet in standaard gamma) of op vraag klant.
  -Kleur van het leder, stof.
   
 5. GARANTIE :
  De garantietermijn is de termijn zoals bepaald bij de leveranciers. The Western Barn is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de artikelen.
  De klant dient de artikelen bij ontvangst te controleren m.b.t. de staat van de artikelen en dient de kennis te hebben voor het correcte gebruik ervan. Ingebruikneming van defecte artikelen doet het recht op retourneren vervallen.
  Indien de klachte na inspectie gegrond zijn , dan wordt het artikel (binnen de voorgaande voorwaarden) ofwel kostenloos vervangen of er wordt een schadevergoedingsregeling getroffen welke maximaal het facturatiebedrag van het betroffen artikel kan bedragen.
  Iedere andere vorm van aansprakelijkheid van The Western Barn voor eender welke vorm van schade is uitgesloten, zelfs indirecte schade.

  Alle artikelen zijn onderhevig aan slijtage  en dienen door de koper regelmatig te worden nagezien om directe en indirecte schade te voorkomen - The Western Barn is niet verantwoordelijk voor eender welke schade ontstaan onder eender welke vorm zoals vb. slijtage, defect, blessures, opzet, roekeloosheid,verkeerd aanwenden der producten,enz.....
  Nooit garantie op tweedehandszadels - deze worden in opdracht van de eigenaar particulier verkocht - The Western Barn kan niet worden verantwoordelijk gesteld voor verborgen gebreken die niet vooraf detecteerbaar waren en achteraf te voorschijn komen.


  Garantie vervalt altijd indien :
  Het artikel door de klant of een derde persoon is hersteld of sporen van bewerking  vertoont.
  Het artikel niet is behandeld volgens de voorschriften of aan abnormale omstandigheden is blootgesteld (vb agressieve inwerking van zeewater, vocht,..)
  Het artikel onderwerp is van een ongeval of schade.
  Het artikel na vaststellen van defect in gebruik wordt genomen.
   
 6. OVERMACHT :
  The Western Barn is niet verantwoordelijk voor de vertraging van leveringen en / of wanprestaties door leveranciers,storingen met communicatiemiddelen,vervoersproblemen, stakingen, nalatigheden van leveranciers, ziekte. In geval van overmacht kan The Western Barn zijn verplichtingen opschorten of opheffen zonder hiervoor enige vorm van schadevergoeding verschuldigd te zijn.
   
 7. BEVOEGDE RECHTBANK :
  Rechtbank van Koophandel te Gent.

   

Contactgegevens

The Western Barn
Veerle Vanden Berghe
Klein Amerika 2
9930 Zomergem

Contacteer ons

+32(0)477 654 443
info@thewesternbarn.com

Facebook